Vissza az előző oldalra (Cikkek)


Felmondási okok a munkáltatói felmondásnál – a felmondás indokolásaA munkáltató indokolási kötelezettsége


A munkáltatói felmondás esetében a munkaviszony megszüntetését a munkálató köteles megindokolni. A felmondást írásban kell közölni, egyébként az érvénytelen. A felmondás indokolásának, a felmondási indoknak világosnak, okszerűnek és valóságosnak kell lennie. A munkaviszony megszüntetéséről jognyilatkozat valóságágosságát és okszerűségét a felmondó nyilatkozatoto tevőnek (esetünkben a munkáltatónak kell bizonyítania). A munkáltatói felmondás indokolási kötelezettsége csak azokban az esetekben nem érvényesül, amikor a munkavállaló a Munka Törvénykönyve szabályai alapján nyugdíjasnak minősül, vezető állású vagy ha a munkavállaló a vezetőhöz hasonló jogállású személy (ekkor a felek megállapodása irányadó).

A felmondás indokolásának elveit a bírósági joggyakorlat terén a Legfelsőbb Bíróság (2012. január 1-től Kúria) Munkaügyi Kollégiumának 95. számú állásfoglalása alakította ki, mely szintén kimondja, hogy a felmondás indokának világosnak és okszerűnek, a felmondás indokolásának pedig világosnak és egyértelműnek kell lennie. Ha munkáltató felmondása nem felel meg ezen követelményeknek, akkor a bírósági joggyakorlat alapján a felmondás jogszerűtlennek minősül.

A felmondási indok jogszerűségének követelményei


A munkálatói felmondás indokolásának objektíve igaznak kell lennie, objektíve fenn kell állnia a munkáltató ezen intézkedésekor, tehát meg kell felelnie azoknak a tényeknek, melyeket a munkáltató a felmondásának indokolásában megnevez. Ha az ügy már a bíróság előtt van, akkor új felmondási indok már nem nevezehető meg, és nincs helye új felmondási ok vizsgálatának, ha az a felmondásban eredetileg nem szerepelt.

A munkáltató a felmondás indokolásában a felmondás okát köteles világosan megfogalmazni, tehát nem lehet általános vagy közhelyszerú. A felmondás alapjául szolgáló tényt, tényeket konkrétan meg kell jelölni a felmondó nyilatkozatban. Ha a munkavállaló munkaviszonyát a munkáltató azért szünteti meg felmondással, mert az bizonyos feltételeknek nem felelt meg, akkor nem elég csak ezt beleírni a felmondásba, hanem meg kell benne jelölni konkrétan azokat a feltételeket, amiknek a munkavállaló nem tudot megfelelni. Például nincs meg a kellő szakértelme, hogy a munkavégzéshez szükséges technológiát kezelni tudja.

A felmondás jogszerűségét munkáltatói felmondás esetén csak olyan tények alapozhatják meg, amelyeknek a felmondás indokolásában való megjelöléséből világosan kitűnik, hogy a munkavállaló munkájára miért nem tart igényt a továbbiakban a munkáltató. A felmondás indokának összefüggésben kell lennie a munkavállaló munkaviszonyával.

Az alábbiakben felsorolom azokat a felmondási indokokat, melyek a munkáltatói felmondás esetén a leggyakrabban fordulnak elő.

Minőségi csere


Minőségi cseréről, mint felmondási indokról csak akkor beszélhetünk, ha az adott munkakör magasabb képzettségű, különleges szaktudása vagy több munkatapasztalattal, gyakorlattal rendelkező munkavállalót követel meg. A munkáltató maga jogosult meghatározni az adott munkakör betöltéséhez szükséges követelményeket, a bíróság ezt nem bírálhatja felül, tehát az ilyen felmondási indokkal eszközölt munkaviszony megszüntetés általában csak abban az esetben minősül jogszerűtlennek, ha a munkáltató bizonyítani tudja, hogy az új munkavállaló szakképzettsége, képességei és tapasztalata jobban megfelel az adott munkakörhöz, mint az előző munkavállalóé.

Átszervezés


Az átszervezés olyan munkáltatói esemény, cselekmény, amely a munkátatói szervezetet valamilyen mértékben megváltoztatja. Ilyen például új munkakörök létrejötte, munkakörök összevonása vagy szétválasztása. Ha az átszervezés tényszerűen, okszerűen indokolja a munkáltató felmondását, akkor megfelel a jogszerű felmondási indok követelményének. A munkáltató személyében bekövetekezett változás csak akkor alapos felmondási indok, ha egyben átszervezéssel is jár.

A munkavállaló által betöltött munkakör tartalmának megváltozása


Ezt a bíróság részletesen megvizsgálja a bizonyítási eljárás során és nem mindig fogadja el alapos felmondási indoknak. Leginkább akkor minősítik jogszerűtlennek, ha csak a munkakör elnevezése változik meg, de a munkakör tartalmilag ugyanaz marad.

A munkavállaló által betöltött munkakör megszűnése


Ha a munkáltató megszünteti a munáltató által betöltött munkakört, akkor értelemszerűen a munkáltatói felmondás ezen indokra való alapozása megfelelőnek fog minősülni. Azonban a munkáltató ebben azesetben is köteles megfeleni a jóhiszeműség és tisztesség elvének és a rendeletetésszerű joggyakorlás követelményének, azaz nem szüntethet meg egy munkakört, csak azért, hogy a munkavállalójától megváljon, és aztán ugyanazt a munkakört később létrehozza más néven.

További felmondási indok lehet még a bizalomvesztés, munkaköri kötelezettség megsértése, utasítás jogszerűtlen megtagadása, vagy ittas állapotban történő munkavégzés is.