357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről

A Kormány a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 53. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 43. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott munkáltatónál létrejövő üzemi tanács, és üzemi megbízott (a továbbiakban együtt: üzemi tanács) megválasztásának, a választási eredmények összesítésének és felhasználásának egyes kérdéseire, valamint a társadalmi párbeszédért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) ezzel kapcsolatos feladataira terjed ki.

2. § Az üzemi tanács megválasztásához felhasznált szavazólap tartalmazza:
a) a munkáltató megnevezését;
b) a jelöltek nevét ábécé sorrendben;
c) a szakszervezet által állított jelölt esetén a jelölt neve után a szakszervezet nevét, továbbá, ha a szakszervezet ágazati szakszervezet, illetve országos szakszervezeti szövetség tagja, ezen szervezet(ek) megjelölését;
d) a nem szakszervezet által állított jelölt esetén a jelölt neve után a „nem szakszervezeti jelölt” megnevezés feltüntetését;
e) az Mt. alapján a munkáltatónál megválasztható üzemi tanácstagok számát, valamint arra való utalást, hogy érvénytelen a szavazat, ha a szavazólapon ennél több személyt jelöltek meg.

3. § (1) A munkáltatónál működő választási bizottság az üzemi tanácsi választásról jelentést készít. Ha munkáltatónál az Mt. 43. § (3) bekezdése alapján több üzemi tanácsot választottak, minden üzemi tanács megválasztásáról külön jelentést kell készíteni.
(2) A jelentés tartalmazza:
a) a választás helyét és időpontját;
b) a munkáltató megnevezését, székhelyét, adószámát;
c) a telephely, részleg megjelölését;
d) az üzemi tanácsnak az Mt. 45. § (1) bekezdés alapján megválasztható tagjainak számát vagy annak megjelölését, hogy üzemi megbízott választása történt;
e) a választásra jogosultak számát;
f) a választáson részt vettek számát;
g) az összes érvényes szavazat számát, ezen belül a szakszervezetek jelöltjeire leadott összes érvényes szavazat számát, szakszervezetenkénti bontásban, megjelölve azt az ágazati szakszervezetet is, amelynek a szakszervezet esetlegesen tagja, valamint a nem szakszervezet által állított jelöltekre leadott összes érvényes szavazat számát.

4. § (1) A munkáltatónál működő választási bizottság a jelentést megküldi
a) a Hivatal és
b) az üzemi tanácsi választáson jelöltet állító szakszervezet munkahelyi szervének.
(2) A jelentést a Hivatalnak elektronikus úton kell megküldeni.
(3) Az adatszolgáltatás – az elektronikus közszolgáltatásról szóló törvényben foglaltak alapján – a Hivatal honlapján elérhető Munkaügyi Kapcsolatok Információs rendszer keretében működő „Üzemi tanács elektronikus adatgyűjtő rendszer”-en keresztül történik.
(4) A jelentésre kötelezett az adatszolgáltatás érdekében – a munkáltató 3. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt adatai közlésével – a Hivataltól elektronikus úton az internetes felület használatára jogosító kódot kér. A Hivatal a 8 számjegyből álló, véletlenszerűen generált belépési azonosító kódot öt napon belül elektronikus úton küldi meg.

5. § A jelentést a munkáltatónál tartott következő érvényes üzemi tanácsi választás eredményének jogerős megállapításáig az üzemi tanács köteles megőrizni. Ha az üzemi tanács e kötelezettségének – különösen megszűnése esetén – nem tud eleget tenni, a jelentés megőrzésére a munkáltató köteles.

6. § (1) A Hivatal
a) szakszervezet, szakszervezeti szövetség kérelmére elvégzi a rá vonatkozó adatok országos összesítését,
b) az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság megkeresésére az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló törvény szerint az érdekképviselet egyes jogosultságainak gyakorlásához szükséges pontszám meghatározása, az érdekképviselet ágazati reprezentativitás feltételeinek, illetve a kollektív szerződés kiterjesztéséhez szükséges, ágazatisággal összefüggő feltételnek való megfelelés megállapítására irányuló eljárás céljából ágazati – alágazati, szakágazati – összesítést végez.
(2) A Hivatal a szavazatösszesítés érdekében a beküldött jelentések alapján megállapítja az üzemi tanácsi választások érvényes, a (3) bekezdés szerint számított redukált szavazatinak összesített számát, valamint – a 7. § (1) bekezdés szerint – a választáson részt vettek arányát.
(3) A redukált szavazatok számát az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 26. § 10. pontja szerint kell megállapítani. A számításban a kérelem, illetve megkeresés beérkezésének időpontját megelőző három teljes naptári évben tartott üzemi tanácsi választásról szóló jelentés adatait kell figyelembe venni. Ha ugyanazon munkáltatónál, telephelyen vagy részlegnél tartott választásról a számbavételi időszak alatt több jelentés érkezett be, a számításban a későbbi jelentést kell figyelembe venni. Ha az Mt. 49. § (3)–(4) bekezdése alapján közös jelöltállításra került sor, a szavazatok számát egyenlően kell megosztani a jelölők között.

7. § (1) A választáson részt vettek arányát az ágazatban – alágazatban, szakágazatban – legalább tizenöt főt foglalkoztató munkáltatóknál alkalmazásban állók összlétszámához képest kell megállapítani. A számítást úgy kell elvégezni, hogy a 6. § (3) bekezdés alapján figyelembe vett jelentések szerint a választáson részt vettek ágazati – alágazati, szakágazati – összlétszámát el kell osztani a megelőző három teljes naptári évben az ágazatban – alágazatban, szakágazatban – a tizenöt főnél többet foglalkoztató munkáltatóknál alkalmazásban állók évi átlagos állományi létszámával és meg kell szorozni százzal. Az alkalmazásban állók évi átlagos állományi létszámára nézve a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott adatot kell figyelembe venni. Amennyiben az adatkérés időpontjában az azt megelőző naptári évre vonatkozó adat még nem áll rendelkezésre, a számítási időszaknak az adatkérés időpontját megelőző második, harmadik és negyedik teljes naptári évet kell tekinteni azzal, hogy a 2010. évet megelőző év adata nem vehető figyelembe.
(2) Az ágazati – alágazati, szakágazati – összesítésnél több, különböző ágazatba besorolt munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet jelöltjeire leadott szavazatok közül csak azok vehetők figyelembe, amelyeket az adott ágazatba – alágazatba, szakágazatba – besorolt munkáltatónál történt üzemi tanácsi választási jelentés tartalmaz.

8. § (1) A közölt adatok csak a 6. § (1) bekezdésében meghatározott célból, valamint azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból használhatók fel.
(2) A beérkezett jelentéseket a beérkezésüktől számított harmadik év utolsó napjával meg kell semmisíteni.

9. § E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.