Vissza az előző oldalraMK BH 1998/300

A szakszervezeti tisztségviselő védelmét szolgáló rendelkezések alkalmazása nem függ attól, hogy az illetékes szakszervezet vagy annak szerve tájékoztatta-e a munkáltatót, kik azok a munkavállalói, akik választott tisztséget töltenek be [Mt. 3. § (1) bek., 28. §; 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 71. § (2) bek.].

A felperes 1970-től geológusként állt az alperes, illetőleg a jogelődje alkalmazásában. Az alperes hat hónapi felmentési idővel, 1994. június 20. napjára - átszervezésre, létszámcsökkentésre hivatkozással - megszüntette a felperes közszolgálati jogviszonyát. A felmentés indokolása szerint a kormány a hivatal megszüntetésével egyidejűleg létrehozta az alperest, de jelentős mértékben csökkentette a költségvetési támogatását, ami hatvanszázalékos leépítést tesz szükségessé. A felperes munkavégzési helye megszűnt, az új szervezetben még más munkakörben sem tudják foglalkoztatni. A felperes a felmentés hatályon kívül helyezése és a közszolgálati jogviszonyának helyreállítása iránt keresetet indított.
A munkaügyi bíróság az ítéletével kötelezte az alperest, hogy a felperest tanácsos I. besorolással geológus munkakörben foglalkoztassa, mert a felperes választott szakszervezeti tisztségviselő volt, az alperes azonban nem kérte a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértését a közszolgálati jogviszonyának megszüntetéséhez.
Az ítélet ellen mind a felperes, mind az alperes fellebbezett. A másodfokú bíróság a közbenső ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét - azt közbenső ítéletnek tekintve - megváltoztatta, és a felperes felmentését hatályon kívül helyezte. Megállapította, hogy a felperes jogviszonya 1997. január 15. napján szűnt meg. A másodfokú bíróság a jogalap tekintetében egyetértett a munkaügyi bíróság álláspontjával. Tekintettel arra, hogy a felperes a keresetét megváltoztatva, nem kérte a jogviszonyának helyreállítását, a közszolgálati jogviszonya az ítéletjogerőre emelkedésének napjával szűnt meg. Az anyagi igényekről az elsőfokú bíróság nem döntött, ezért tekintette az ítéletét közbenső ítéletnek.
A jogerős közbenső ítélet ellen, az T. 3. §-ában foglaltak megsértése miatt az alperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet. Előadta, hogy a felperes védettségéről nem volt tudomása, mert a szakszervezeti tisztségéről nem tájékoztatta. A felmentés idején a geológia területén több szakszervezet létezett, a munkáltatónak azonban nincs joga a munkavállalóit a szakszervezeti hovatartozásáról nyilatkoztatni. A tisztségviselők védelmének az a célja, hogy a tevékenységük miatt ne érhesse hátrány, ez a cél azonban az átszervezésnél és a leépítésnél fel sem merülhetett.
A felülvizsgálati kérelem nem alapos.
Az Mt.-nek a szakszervezeti tisztségviselők védelmére vonatkozó rendelkezéseit, így a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos 28. §-át a közszolgálati jogviszonyban is alkalmazni kell [Tv. 71. §-ának (2) bekezdése].
Eszerint a választott szakszervezeti tisztségviselő munkaviszonyát csak a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértésével lehet a megbízás ideje alatt rendes felmondással megszüntetni, valamint az azt követő egy éven belül, ha a tisztségét legalább hat hónapon át betöltötte.
A munkaviszony megszüntetése jogellenes, ha a munkáltató az intézkedéséhez nem kérte előzetesen a szakszervezeti szerv egyetértését. Az ilyen munkáltatói intézkedés jogszabályi tilalomba ütközik akkor is, ha a munkáltató jobb tudomása ellenére mulasztotta el az egyetértés kérését, mivel a munkavállaló tisztségéről nem tudott. A tisztségviselő védelmét szolgáló rendelkezések alkalmazása nem függ attól, hogy az illetékes szakszervezet vagy annak szerve tájékoztatta-e a munkáltatót, kik azok a munkavállalói, akik választott tisztséget töltenek be. Az Mt. 3. §-ának (1) bekezdése a szakszervezetre nem ró együttműködési kötelezettséget a munkáltatóval kapcsolatban, ezért ebből a rendelkezésből nem vezethető le az alperes által állított tájékoztatási kötelezettség.
Az alperes, illetőleg a jogelődje azonban tudhatta, hogy a rendkívül jelentős leépítés szakszervezeti tagokat érint. A szakszervezeti tagdíjak levonásából és annak a szakszervezet részére történő átutalásából ismernie kellett személy szerint is, hogy ki tagja, illetve tisztségviselője a kérdéses szakszervezetnek. Az alperes jogelődjének teljes létszáma 27 fő volt, ebből 21 fő teljes munkaidős, ezért nem okozhatott volna különösebb nehézséget annak kiderítése, hogy a létszámcsökkentéssel érintett szakszervezeti tagok között van-e választott tisztségviselő.
Mindezekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a Pp. 275/A. §-ának (1) bekezdése alapján a jogerős közbenső ítéletet hatályában fenntartotta. (Legf. Bír. Mfv. II. 11.396/1997. sz.)