Egyéb témájú bírósági határozatok

A Kúria Mfv.II.10.075/2011/11.számú végzése

A Kúria Mfv.II.10.075/2011/11.számú végzése, kiküldetés tárgyában.A Kúria Mfv.II.10.696/2011/4.számú ítélete

A Kúria Mfv.II.10.696/2011/4.számú ítélete kiküldetés tárgyában.MK BH 1995/320.

A külföldre szakmai kiképzés céljából kiküldött munkavállaló a szerződésnek megfelelően köteles a kiképzése során a munkahelyén kívül is az elvárásoknak megfelelő magatartást tanúsítani, és általában igazodni az adott ország szokásaihoz és magatartási normáihoz. E kötelezettségének megszegése esetén nem támadhatja sikerrel a munkáltatónak a hazarendelésére és a munkaviszonya felmondással történő megszüntetésére tett intézkedését [Mt. 89. §].MK BH 1996/623.

Ha a tartós külföldi kiküldetésre szóló, határozott idejű munkaszerződésben megállapított időtartam és a kiküldetés időtartama egymástól eltér, a munkavállaló csak a külföldi foglalkoztatása tényleges időtartamára követelheti a devizaellátmányát, illetve az erre irányuló eltérő igénye esetén, annak forintban történő megfizetését [29/1992. (II. 13.) Korm. r. 1. § (3) bek.*].MK BH 1998/248.

Ha a külföldi diplomáciai képviselet nem mondott le a mentességi jogáról, Magyarországon nem perelhető. Ettől független kérdés, hogy a Magyar Köztársaság területén magyar munkavállaló által végzett munka alapján keletkezett jogvitában a törvény szerint a magyar jogot kell alkalmazni [Mt. 1. § (1) és (3) bek.; 1979. évi 13. tvr. 56-57. §].MK EBH 2001/559.

I. A munkaszerződésbe foglalt versenytilalmi megállapodás fennmarad, ha a felek kizárólag a munkaviszony megszüntetéséről állapodtak meg.
II. A munkáltató a versenytilalmi megállapodástól való elállás jogát csak a munkavállaló teljesítését megelőzően gyakorolhatja [Mt. 3. § (4) bekezdés, Ptk. 320. § (1) bekezdés, 321. §].MK EBH 2003/972.

A munkavállaló szabadságát munkanapban kell nyilvántartani. A munkaórában történő nyilvántartás nem felel meg a törvénynek [Mt. 131-132. §, 135. §].MK EBH 2006/1534.

A munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetéséről szóló megállapodást a munkajogi, nem a polgári jogi szabályok szerint kell elbírálni [Mt. 7. §].MK EBH 2009/1979.

A munkáltató által ismert, méltánylást igénylő személyes körülmények (a felperes egészségi állapota, idős édesanyja gondozásával kapcsolatos kötelezettség) figyelmen kívül hagyásával történt külföldi kirendelés rendeltetésellenes [Mt. 3. § (1) bekezdés, Mt. 4. §, 96. § (1) bekezdés a) pont].MK EBH 2011/2338.

Polgármesteri hivatalból egy másik közigazgatási szervhez áthelyezett jegyző kinevezési okiratában próbaidőt nem lehet érvényesen kikötni [Ktv. 14. § (3) bekezdés, 11/B. §].MK EBH 2011/2347.

A kölcsönvevőnek a munkavállaló vétkes magatartásáról a tudomásszerzésétől számított öt munkanapon belül a kölcsönbeadó írásbeli tájékoztatására vonatkozó kötelezettsége nem érvényességi feltétele a kölcsönbeadó által közölt azonnali hatályú felmondásnak, hanem a joggyakorlás határidejére vonatkozik. A kölcsönbeadó az okról ily módon való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül élhet az azonnali felmondás jogával [1992. évi XXII. törvény 193/K. § (6) bekezdés, 193/J. § (2) bekezdés, 3. § (1) bekezdés].MÜ BH 2006/93.

Átszervezésen alapuló munkáltatói rendes felmondáskor a munkáltatót – a változó munkahelyre alkalmazott munkavállaló részére – nem terheli a másik munkahely kijelölésére vonatkozó kötelezettség [Mt. 76/C. §, 89. § (3) bek.].MÜ BH 2008/199.

A törvényi mértéket megközelítő utazási időt, a személyi és családi körülményeket is figyelembe kell venni abból a szempontból, hogy a munkahelyváltozás a munkavállalóra nézve járt-e aránytalan, vagy jelentős sérelemmel (Mt. 76/C. §).MÜ BH 2010/20.

A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése nem zárja ki a versenytilalmi megállapodás fennmaradását (Mt. 87. §, 3. §).


Kapcsolódó linkek

HR Portál - Munkajogi, munkaügyi hírportál Minden a munka világából!
Munkajog.hu - munkajogi portál Munkajogi portál hasznos cikkekkel
Profession.hu - Állás és munka Állások és állásajánlatok, önéletrajz minták
Munkajog.lap.hu Munkajogi témájú linkek gyűjteménye
Adózóna - munkajog Munkajogi témájú elemzések, szakértőktől
workania.hu Ezer év törvényei
Virághagyma Webáruház