Vissza az előző oldalraKK BH 2000/273

A társadalmi szervezet alapszabályában meghatározott érdek-képviseleti cél nem akadálya a nyilvántartásba vételnek [1989. évi II. tv. 2. § (2)-(3) bek., 3. § (1) bek., 5. §].

Az elsőfokú bíróság végzésével a kérelmező nyilvántartásba vételét megtagadta, mert mint érdek-képviseleti szerv nem sorolható az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.) 3. §-ának (1) bekezdése szerinti társadalmi szervezetek közé.
A megyei főügyészség az elsőfokú bíróság végzése elleni - a Legfőbb Ügyészség átiratával fenntartott - fellebbezésében indítványozta annak megváltoztatását és a kérelmező nyilvántartásba vételének elrendelését. A fellebbezésben kifejtettek szerint az érdek-képviseleti cél önmagában nem akadálya annak, hogy társadalmi szervezet jöjjön létre. A társadalmi szervezet létrejöttének korlátait az Etv. 2. §-ának (2)-(3) bekezdései és 5. §-a tartalmazza. Álláspontja szerint a kérelmező célját tekintve összhangban áll az Etv.-ben meghatározott generális feltételekkel.
A fellebbezés alapos.
Az Etv. 3. §-ának (1) bekezdése értelmében a társadalmi szervezet olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alapul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét.
A kérelmező alapszabályának 2. §-a szerint az egyesület célja - többek között -: összefogja az országban terapeutaként dolgozó, az emberek megsegítését szolgáló személyeket és csoportokat, ismeretterjesztést valósít meg, tanfolyamokat szervez, felvállalja az ifjúság társadalmilag elfogadott életvitelének helyes kialakítását, bekapcsolódik a drogellenes és felvilágosító programokba, segíti az ifjúság tájékoztatását, felveszi a kapcsolatot iskolákkal és közintézményekkel, rendszeres kiadvánnyal tájékoztatja az érdeklődőket munkájáról.
A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint - egyetértve a főügyészség fellebbezésében kifejtettekkel - a kérelmező alapszabályában meghatározott egyesületi célok között megjelölt érdek-képviseleti cél - szemben az elsőfokú bíróság álláspontjával - önmagában nem jelenti törvényes akadályát annak, hogy a kérelmező egyesület az Etv. szerinti társadalmi szervezetként megalakuljon és működjön. Ezen túlmenően, az alapszabályban megjelölt egyesületi célok nem sértik az Etv. 2. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, azokkal összhangban állnak.
Az elsőfokú bíróság téves jogi álláspontja miatt nem vizsgálta, hogy a kérelmező alapszabályának a 2. §-on kívüli egyéb rendelkezései megfelelnek-e az Etv. szabályainak, ezért a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság végzését a Pp. 258. §-ának (2) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új határozat hozatalára utasította.
Az elsőfokú bíróságnak az új határozat meghozatala előtt meg kell vizsgálnia a kérelmező alapszabályának törvényességét, szükség esetén az esetleges hiányok pótlására a kérelmezőt fel kell hívnia. (Legf. Bír. Kny. III. 28.296/1999. sz.)