Táppénz-kalkulátor III.


Táppénz-számítás az 1997. évi LXXXIII. tv. 48. § (4) bek. alapján(ha a biztosított a (2)-(3) bekezdésben táppénzalapként meghatározott jövedelemmel nem rendelkezik)

A jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér összege
Ha a szerződés vagy a tényleges jövedelem összege a minimálbért nem éri el, úgy a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelem összege
Az irányadó időszak napjainak száma (csak tényleges jövedelemből való számítás esetén kell megváltoztatni az alapértelmezett értéket):
Táppénz igénybevételének időtartama (napokban):
A jogosult rendelekzik legalább kétéves folyamatos biztosítási idővel
A jogosult nem rendelekzik legalább kétéves folyamatos biztosítási idővel, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban részesül


Használati útmutató         Az első mezőbe a minimálbért kell feltüntetni (ennek összege 2012-ben 93.000 ,- Ft).

         Amennyiben a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelem a minimálbért nem éri el, úgy a szerződésben meghatározott havi összeget (bért), vagy szerződés hiányában a tényleges jövedelmet kell feltüntetni.

         A harmadik mezőben az alapértelmezett értéket csak tényleges jövedelem megadása esetén kell módosítani, az ezen jövedelemre irányadó napok számával.

         Az 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 48. § (4) bekezdése szerint, ha a biztosított a (2)–(3) bekezdésben (irányadó időszakban) táppénzalapként meghatározott jövedelemmel nem rendelkezik, táppénzét – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a táppénz alapja a szerződés szerinti, ennek hiányában a tényleges jövedelem.

         Ez esetben a táppénz alapját képező naptári napi jövedelem a minimálbér harmincad része. A szerződés szerinti jövedelmet a táppénzre való jogosultság kezdő napján érvényes szerződésben megállapított jövedelem harmincad részében kell megállapítani. Szerződés hiányában a tényleges jövedelem naptári napi összegét az irányadó időszak alatt elért jövedelemből kell kiszámítani.

         A táppénzszámításnál használatos, jogszabályokban lefektetett alapfogalmak:

-          irányadó időszak: az ellátásra jogosultságot megelőző naptári év első napjától az ellátásra jogosultságot megelőző napig terjedő időszak, ha a biztosítás folyamatos.

-          számítási időszak: az irányadó időszakon belül az az időszak, amelynek pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapot képező jövedelmei alapján a táppénzt kiszámítjuk. A számítási időszak kétféle lehet:

-          a táppénzre jogosultságot megelőző naptári év, ha abban van legalább 180 naptári napi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem,

-          a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző 180 naptári napi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem, ha a biztosított a táppénzre való jogosultság kezdőnapját megelőző naptári évben nem rendelkezik legalább 180 naptári napi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelemmel

         Folyamatos biztosítási idő: a biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 napi megszakítás időtartamába nem számít be a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély folyósításának az ideje.

         Megszakítás nélküli biztosítási idő: A biztosítás megszakítás nélkül akkor áll fenn, ha abban a szabadnap, a heti pihenőnap és a munkaszüneti nap kivételével egy nap megszakítás sincs.

         Rendszeres jövedelem: A táppénz összegének kiszámításánál rendszeres jövedelem a havi rendszerességgel járó munkabér (illetmény), pótlékok, továbbá a munkabér (illetmény) helyett kifizetett távolléti díj vagy átlagkereset, illetőleg szerződés alapján havonta járó díjazás vagy egyéb jövedelem. Annak vizsgálatánál, hogy a biztosított rendelkezik-e 180 naptári napi jövedelemmel, csak a rendszeres jövedelmet kell figyelembe venni.

         Nem rendszeres jövedelem pl.: szabadságmegváltás, túlórapénz, jutalom.