170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

A Kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a szakképesítést és középfokú iskolai végzettséget nem igénylő munkakör betöltése és teljes munkaidő teljesítése esetén:
a) havibér alkalmazása esetén 71 800 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén16 525 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 3 305 forint.
(2) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelező legkisebb összege 71 800 forint/hó. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhető. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthető. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti meg többlettámogatás. Ez a szabály alkalmazandó a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő munkavezető bérezésére is.
(3) Részmunkaidő esetén az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet kevesebb 28 500 forintnál.
(4) A havi közfoglalkoztatási bér kifizetése heti bér-részletekben történik.
(5) Amennyiben a közfoglalkoztatás törthéten kezdődik, úgy a törtheti időszakra vonatkozóan a (4) bekezdést csak a munkakezdést követő második teljes héttől kezdődően kell alkalmazni.
(6) A részletekben történő kifizetés esetén a bérből letiltást, levonást, továbbá a jogszabály alapján teljesítendő adó- és járulék levonásokat arányosan kell végrehajtani.
(7) Az egyes részletek a tényleges munkateljesítés alapján, a távollétek figyelembevételével fizethetők ki.

2. § (1) Legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 92 000 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 21 175 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 4 235 forint.
(2) A garantált közfoglalkoztatási bér esetében az 1. § (2)–(7) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

3. § (1) Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér mértékére vonatkozó szabályokat az e rendelet hatálybalépését követően létesített közfoglalkoztatási jogviszony alapján járó bérek megállapításánál kell alkalmazni.
(3) E rendeletnek a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 319/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. és 6. §-ával megalapított rendelkezéseit első alkalommal a 2012. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni.