Európai Uniós szabályok
Az Uniós rendeletek és irányelvek kiemelt szerepet töltenek be a tagállamok szabályozásának rendszerében. Az Unió által elfogadott szabályokat minden tagállamnak egyformán kell alkalmaznia, ráadásul ezek körében érvényesül az úgynevezett „közvetlen hatály” elve, azaz e szabályok alkalmazhatóságához nem szükséges azokat először beiktatni a belső tagállami jogrendbe, hanem alkalmazásuk enélkül is kötelező. A közvetlen hatály egzakt megfogalmazása szerint a közvetlen hatály lehetővé teszi a magánszemélyek számára, hogy a nemzeti vagy európai bíróság előtt közvetlenül hivatkozzanak valamely európai jogszabályra.

1612/68/EGK rendelet a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról

1999/70/EK irányelv az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról

2000/43/EK irányelv a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról

2000/78/EK irányelv a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról

2002/14/EK irányelv az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról

76/207/EGK irányelv a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról

864/2007/EK rendelet a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról („Róma II.”)

96/71/EK irányelv a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről

97/80/EK irányelv a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés esetén a bizonyítási teherről

97/81/EK irányelv az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról