Munkabér

A Kúria Mfv.I.10.104/2011/6.számú ítélete

A Kúria Mfv.I.10.104/2011/6.számú döntése rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei, továbbá végkielégítés különbözet megfizetése tárgyában.A Kúria Mfv.I.10.596/2011/8. számú ítélete

A Kúria Mfv.I.10.596/2011/8. számú egyedi bírósági döntése versenytilalmi megállapodás ellenértékének megfizetése tárgyában.A Kúria Mfv.I.10.594/2011/7.számú ítélete

A Kúria Mfv.I.10.594/2011/7.számú ítélete versenytilalmi megállapodás ellenértékének megfizetése tárgyában.A Kúria Mfv.I.10.537/2011/5.számú ítélete

A Kúria Mfv.I.10.537/2011/5.számú döntése jogellenes munkaviszony megszüntetés és elmaradt munkabér tárgyában.MK BH 1986/435.

Ha a prémiumkitűzés a prémiumfeladat teljesítésével összefüggésben levő, a kifizetést korlátozó feltételt tartalmaz, a munkáltatónak határozottan egyértelműen a dolgozó tudomására kell hoznia a korlátozás mértékét vagy azt, hogy e feltételt a prémium kifizetését kizáró feltételnek tekinti [Mt. 143. § (2) bek.].MK BH 1986/436.

A prémiumszabályzat nem tartalmazhat a prémium kifizetését korlátozó olyan feltételt, amely nincs összefüggésben a prémiumfeladat teljesítésével [Mt. 143. § (2) bek.].MK BH 1991/213.

Ha a munkáltató az általa kiadott utasításban meghatározott szabályok szerint a dolgozónak juttatást ígért, az e juttatás iránti igényre való jogosultságot a munkáltatónak az utasításban közölt feltételek szerint kell elbírálnia, utólag megállapított feltételek beiktatásával nem tehet megkülönböztetést a dolgozók között [1967. évi II. tv. 2. §; 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 62. § (3) bek.].MK BH 1991/46.

Ha a munkáltató hosszabb időszakra tűzött ki prémiumfeladatot, és a dolgozó munkaviszonya ennek az időszaknak eltelte előtt megszűnt, a prémiumfeladat időarányos részének teljesítése esetén a dolgozót az ezzel arányban álló prémiumösszeg megilleti. [48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 62. § (3) bek.].MK BH 1993/772.

A költségtérítésként kapott összeg nem vehető munkabérként figyelembe. Más megítélés alá esik azonban, ha az e jogcímen feltüntetett és kifizetett összeg egy részéről megállapítható, hogy annak rendeltetése nem a felmerült költségek megtérítése, hanem az a munkaviszonyon alapuló személyes közreműködést, a végzett munka anyagi elismerését szolgálja [1992. évi XXII. tv. 141. §[.MK BH 1999/427.

Amennyiben a munkáltató kifejezetten fenntartja a maga számára az összes körülmény utólagos értékelése alapján adható, de kötelezően nem járó juttatás elbírálásának jogát, a nemleges döntése nem tekinthető jogszabálysértőnek [1992. évi XXII. törvény 143. § (2) bek.].MK BH 2000/464.

Téves az az álláspont, hogy munkabér csak írásba foglalt megállapodással vagy ilyen egyoldalú munkáltatói nyilatkozattal állapítható meg [Mt. 76. § (4) bek.].MK BH 2001/396.

A Munka Törvénykönyve a munkabér fogalmát nem határozza meg. Esetenként kell eldönteni, hogy a munkaviszony alapján a munkavállalónak kifizetett valamilyen összeg munkabérnek minősül-e. Ebből a szempontból nem a juttatás elnevezésének, hanem a juttatás tényleges tartalmának van jelentősége (Mt. 141. §).MK BH 2002/158

Ha a munkáltató a munkaszerződés megkötésekor kötelezettséget vállal a prémium kitűzésére, annak elmulasztása a munkavállaló igényét nem érinti, mert a munkáltató kötelezettségvállalása folytán jogosultságot szerez a prémiumra [Mt. 3. § (1) bek., 76. § (3) bek.].MK EBH 1999/54.

A munkabért képező juttatás meghatározásánál nem egyedül annak elnevezése, hanem az azzal kapcsolatos összes körülmény az irányadó [Mt. 141. §].MK EBH 2000/251.

Ha a munkaviszony alapján a munkavállalónak meghatározott juttatás a munkavégzés fejében jár, az elnevezésére tekintet nélkül munkabérnek minősül [Mt. 141. §].MK EBH 2002/788.

Tiltott joglemondás miatt semmis a munkaszerződésnek az a rendelkezése, amely szerint a személyi alapbér a többletmunkaidő ellentételezését is magában foglalja, ha a többletmunkavégzés alkalomszerűen történik [Mt. 142. §, 147. §, 164. §].MK EBH 2004/1057.

A munkaszerződésben kikötött prémium megilleti a munkavállalót akkor is, ha a munkáltató a prémiumfeladat kiírásával oly mértékben késlekedett, hogy annak teljesítése már nem volt elvárható [Mt. 143. §].MK EBH 2005/1245.

A szabályszerű munkabér megfizetésétől nem lehet eltekinteni amiatt, hogy a munkavállaló az elvégzett munkájáért harmadik személytől borravalót kap [Mt. 142. §].MK EBH 2010/2155.

Az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének megtartása vizsgálatakor az egyenlő helyzetben lévők meghatározása szükségképpen felmerül. Ebből a szempontból döntő jelentőséggel bíró körülmény, ha a munkáltató országos működésű gazdasági társaság, amelynek nagyszámú munkavégzési helyén számos azonos munkakörű munkavállaló dolgozik, akikre egységes szabályozást alkalmaznak mind a munkaköri feltételek, mind a munkaköri bérbesorolás tekintetében. Ezért a perbeli jogkérdés nem eldönthető csupán az egyik munkavégzési hely három azonos munkakörű munkavállalója bérének összehasonlításával, hanem vizsgálandó (az azonos körülmények és szabályozás miatt) az összes többi ugyanazon munkakörű munkavállaló személyi alapbére [Mt. 5. §, 142/A. §; 2003. évi CXXV. törvény 8. §].MK EBH 2011/2342.

A prémiumnak nevezett juttatásra is irányadó, hogy annak tartalmát, jellegét vizsgálni kell a munkáltató ösztönző juttatásra vonatozó szabályozása alapján. Egymagában nem kizárt, hogy a munkáltató olyan ösztönzési rendszert alkalmazzon, amelyben meghatározott teljesítmény eléréséhez, mint minimumfeltételhez kötött részben jutalom jellegű juttatást fizet, amennyiben a kitűzött üzleti eredmények elérése esetén a munkáltató mérlegeli a juttatásra való egyéni jogosultságot, a juttatások mértékét. Ennek során figyelemmel kell lenni a rendeltetésszerűség, a jóhiszeműség és tisztesség követelményére, és biztosítani kell az egyenlő bánásmód érvényesülését [1992. évi XXII. törvény 141. §, 97. § (1) és (2) bekezdés].MÜ BH 2007/312.

A felek megállapodása alapján jutalék a munkáltató árbevétele alapján is járhat (Mt. 143. §).MÜ BH 2007/426.

Készenlétnek nem tekinthető munkában töltött időre az időbéres munkavállalónak személyi alapbér jár (Mt. 142. §, 145. §).MÜ BH 2008/343.

A személyi alapbér és a túlmunka ellenértékének összegét a munkavállalóval külön-külön megállapíthatóan kell közölni (Mt. 142. §, 147. §, 76. §).MÜ BH 2008/73.

Munkabérként kell figyelembe venni a költségtérítésként adott juttatást, ha valódi rendeltetése a munka díjazása (Mt. 142. §).MÜ BH 2012/73.

A garantált bérminimum alkalmazása szempontjából szakképzettséget igénylő munkakörnek minősül, ha az adott munkakör tekintetében a munkáltató általánosan szakképesítési követelményt alkalmaz [Mt. 142/A. § (1) bekezdés, Pp. 206. §].MÜ BH 2012/74.

A munkáltató nem tehet indokolatlan megkülönböztetést. A jogszabályokban foglaltakon túl elismert többletterhelésért adott juttatást valamennyi azonos helyzetben lévő részére köteles biztosítani [Mt. 142/A. §, 2003. évi CXXV. tv. 8. §].


Kapcsolódó linkek

HR Portál - Munkajogi, munkaügyi hírportál Minden a munka világából!
Munkajog.hu - munkajogi portál Munkajogi portál hasznos cikkekkel
Profession.hu - Állás és munka Állások és állásajánlatok, önéletrajz minták
Munkajog.lap.hu Munkajogi témájú linkek gyűjteménye
Adózóna - munkajog Munkajogi témájú elemzések, szakértőktől
workania.hu Ezer év törvényei
ROLLUPOUTLET